Mei 2012

De dood overwonnen

“Geen graf hield Davids Zoon omkneld. Hij overwon, die sterke Held! Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht, want Hij is God, bekleed met macht” De catechismus zegt het heel eenvoudig: Hij heeft door Zijn opstanding de dood overwonnen.

Ben jij bang voor de dood? Zie je dat als iets onontkoombaars? Het is waar, de dood is het loon op de zonde. De moderne theologie heeft geen gelijk als zij zegt dat dood en leven altijd bij elkaar hebben gehoord. Nee, de Heere heeft gezegd: “Ten dage als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven”. Steeds weer lees je in de Bijbel:En hij stierf! “Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf?” Lijkt heel de wereld niet een grote grafkuil? Oorlogen, natuurrampen, honger, ziekte, biologische of chemische wapens…! Wie redt zijn ziel van ’t graf? Niemand toch! Ook jij niet! De doodsklokken luiden gewoon door. Begrafenisondernemers worden nooit werkloos. Is dat niet benauwend? Straks dragen ze ook jou en mij naar het graf…!

Wat zegt de catechismus, de dood overwonnen? Hoe komen ze daarbij? Sterven er nu minder mensen? Luister! De apostel Paulus zegt: “Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt”. Hij redde Zijn ziel van `t graf door er eerst Zelf in neer te dalen.

Dat begon al in de kribbe! Zijn hele leven worstelde Hij tegen de oorzaak van de dood, namelijk de zonde. En toen kwam de hof van Gethsémané…, en het kruis…, en het graf! Toen werd het stil in de hof van Jozef. Doodstil! Christus trad het machtsgebied van de dood en het graf binnen. De steen ging ervoor. Dat was het einde. Alle hoop was nu vergaan. De stilte van de dood heerste!

En toen… kwam toch het nieuwe begin. De graankorrel was in de aarde gevallen en gestorven. En daarna kiemde het nieuwe leven uit de dood. Na alle smartelijk lijden ontving de Zaligmaker tenslotte de dood als betaling voor de zonde. En dat plaatsbekledend, want Hij zelf had geen zonde. Maar toen is Hij opgestaan! De dood moest in Christus zijn meerdere erkennen. Op de derde dag schudde Hij de kluisters van de dood van Zich af en kwam Hij als Overwinnaar uit het graf tevoorschijn. En wie nu in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Zoek dat geloof te krijgen. De opgestane Levensvorst nodigt je zo vriendelijk!

Ds.C.G. Vreugenhil