Verslagenheid, vrucht van de Pinkstergeest

En als zij dit hoorden, werden zij verliagen in het hart… (Hand 2:37a)

Petrus, vol van de Heilige Geest, preekt vrij- en blijmoedig. Alle mensenvrees valt weg. De Geest leidt hem in alle waarheid. De Geest geeft hem te spreken. Vanuit de Schrift toont hij aan dat Jezus de Christus is. Hij is Degene, Die opgestaan is. Hij is opgevaren naar de hemel.

Hij stort Zijn Geest uit. Deze Jezus, zegt Petrus.Dien gij gekruist hebt. (vs36)

Wat een aangrijpende werkelijkheid. Welk een ontdekkende prediking. Dit is geen aangename boodschap, wel eerlijk en Bijbels. De scherpgepunte pijl wordt op de duizenden harten van de mensen gericht. De zonden worden concreet genoemd en aangewezen. De mens is niet te verontschuldigen. De schuld moet hen en u in alle ernst worden aangezegd. Ernstig, liefdevol en bewogen moet de ellende en de doodstaat van de mens worden getekend. Er blijft niets van de mens heel. Alles moet eraan. En dat is heel veel. Ja, dat is alles wat geen God en geen Christus is. Petrus zet het scherpe zwaard van Gods Woord op het hart van de vele Pinksterlingen, keurige, nette, degelijke en godsdienstige Joden en Jodengenoten, die overal vandaan komen om hun godsdienstige plichten na te komen… en denken hiermee, in hun blindheid, voor God te kunnen bestaan.

In een ogenblik gebeurt het…. De Heilige Geest past het Woord toe. De blinddoek wordt weggenomen, de schellen vallen van hun ogen. Ze zien het: zij hebben Jezus gekruisigd. Zij hebben gezondigd. Ze worden verslagen in het hart. Diep geschokt betekent dat. Alles, alles wordt hen uit handen geslagen. Heel hun godsdienstige leven stort in elkaar. Onbekeerd. Verloren. De Geest breekt harten stuk. De Geest maakt verslagen. De Geest maakt zondaar en schuldenaar voor God. De Geest snijdt het godsdienstige, vrome vlees weg. De Geest doet roepen: Wat zullen wij doen, mannen broeders? Daar moet het naar toe, ook in uw leven. Ze weten het niet meer. Ze kunnen het niet meer. De geestelijke doe-het-zelvers komen in de diepte, in de armoe….. Voor hen is er een heerlijk, rijk Evangeliewoord. Jezus Christus en Zijn genade wordt hen aangeboden, ernstig, welmenend en priesterlijk bewogen. Hij, Die alles, alles heeft volbracht. De weg van heil en behoud wordt hen gewezen.

Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen (vers 38)

Gods genadewerk schittert. Drieduizend mensen komen tot geloof. Drieduizend die zijn woord gaarne aannamen…

Kent u deze verslagenheid? Kent u de weg van behoud? Verstaat u de weg van zalig worden? Het zijn vruchten van de Pinkstergeest. De Geest werkt ontdekking en verslagenheid. De Geest werkt aan op Christus. Steeds weer en steeds meer. Zodat u meer en meer Hem nodig krijgt en uit Hem leeft. De Geest zal met u blijven twisten tot u rust vindt in het werk van Hem, Wiens werk volkomen is. Dan vindt u niets meer in u zelf. Dan vindt u alles in Hem, Die uw leven is.

 

Ds. D.W. Tuinier