Meditatie december 2013

Meditatie

want hoedanig is uw leven?

 

Aan het einde van het snel vervlogen jaar worden wij weer geroepen de balans van ons leven op te maken en rekenschap van ons rentmeesterschap te geven. Blijdschap en verdriet hebben elkaar afgewisseld. Kinderen werden geboren, huwelijken werden gesloten, jubilea mochten worden herdacht. Ook waren er die een ernstig ziekbed moesten doormaken of zuchtten onder een zwaar te dragen kruis. Velen zijn er, die met hun gedachten op smartelijke wijze herinnerd worden aan diegenen, die met ons het jaar zijn begonnen, maar die dit niet hebben beëindigd. Oudejaarsavond heeft daarom altijd iets dat tot weemoed stemt. En de gedachtenis aan alles wat ons ontviel roept ons steeds weer toe, dat de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers in de straat zullen omgaan. Want hoedanig is uw leven? Dat is de eeuwigheidsvraag die heden klemt en wanneer ook wij staan aan de drempelen van de eeuwigheid. De apostel zegt het immers: Het is een damp, die voor een weinig tijds gezien wordt, en daarna verdwijnt. Dat is ons leven, als een vluchtige damp en zoals de mist plotseling verschijnt, en weer langzaam of snel verdwijnt. Ons leven verdwijnt en dan zullen wij door God geoordeeld worden. Dan is het : Geef rekenschap van uw rentmeesterschap.

Hoedanig is uw leven? Dit woord geldt alle leeftijden en onder alle omstandigheden. Was uw leven een leven met de Heere, of zonder Hem? Voor wie hebben wij geleefd en met wie leefden wij en hoe is ons leven geweest? Bent u het eigendom van Christus geworden en mag u in al uw zondesmart schuilen in Hem, in die eeuwige Steenrots? Of staat u voor eigen rekening aan de grenzen van een nieuwjaar? Dan reist u ook voor eigen rekening de eeuwigheid tegemoet, waar u door God zult geoordeeld worden. Zodanig uw leven geweest is, zodanig zal straks ook uw sterven zijn. Eeuwig wenen over een verzondigd leven en een vermorste genadetijd. Eeuwige wroeging om eigen schuld. Of eeuwig met de Heere in een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Zondaar{es}, de laatste klop op de deur van uw hart in dit snel vervlogen jaar roept u toe:

Laat u met God verzoenen.                                   Ds. J.M. Kleppe